مقیاس تکانش گری در کودکان (IS)- هیرسچفیلد (۱۹۶۵)

مقیاس تکانش گری در کودکان (IS)- هیرسچفیلد (۱۹۶۵)

تکانش گری اصرار و میل شدید به انجام یک عمل در پاسخ به یک محرک ذهنی یا بیرونی است. تکانشگری از دیدگاه رفتارشناسی، دربرگیرنده سود کوتاه مدت هر چند کم ارزش در برابر دستاوردهای بلندمدت ولی با ارزش تر می باشد. دیدگاه روان شناختی، تکانشگری را بر پایه سه مقوله تنبیه و یا خاموشی، پاداش گزینی و بازداری پاسخ / توجه بررسی نموده و باور دارد که تعریف تکانشگری باید در بردارنده سه عنصر باشد: کاهش حساسیت فرد به پیامدهای منفی رفتار، عکس العمل سریع و ناخواسته به محرک پیش از ارزیابی کامل اطلاعات و بی اعتنایی به پیامدهای درازمدت رفتار (کاویانپور و همکاران، ۱۳۹۲).

به منظور سنجش رفتار تکانش گری در کودکان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۹ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر هیرسچفیلد (۱۹۶۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۸ مورد تأیید قرار گرفته است.