مقیاس تجدید نظر شده حساسیت به تقویت جکسون (r-RST)

مقیاس تجدید نظر شده حساسیت به تقویت جکسون (r-RST)

این پرسشنامه ۳۰ ماده دارد که جکسون (۲۰۰۹) برای اندازه گیری مناسب نظریه حساسیت به تقویت تجدید نظر شده r‐RST  آن را تدوین کرده است. این پرسشنامه شامل ۵ خرده مقیاس سیستم فعال‌ساز رفتاری (BAS)، سیستم بازداری رفتاری (BIS)، جنگ، گریز و انجماد است. برای هر یک از خرده مقیاسهای r‐RST شش ماده در نظر گرفته شده است. جکسون با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی در جهت توسعه و آزمون مقیاس- های جدید ۵ عامل جکسون برآمد، که نتایج نشان دهنده پایایی درونی و اعتبار سازه مطلوب بود. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۱ مورد تأیید قرار گرفته است.