پرسشنامه خشونت معلم در برابر دانش آموزان – پیشکین و همکاران (۲۰۱۴)

پرسشنامه خشونت معلم در برابر دانش آموزان – پیشکین و همکاران (۲۰۱۴)

خشونت معلم در برابر دانش آموزان: خشونت معلم به عنوان استفاده عمدی معلمان از قدرت، در برابر دانش‌آموزان در اشکال مختلف از جمله فیزیکی، کلامی، روانی و جنسی تصور می گردد که هدفش آسیب رساندن است. خشونت اثرات مخربی بر ترقی و پیشرفت کودکان دارد. اگر چه بر آسیب های جسمانی خشونت بر دانش‌آموزان تاکید بیشتری شده است، اما خشونت منجربه مجموعه ای از مشکلات روانی مانند استرس و اضطراب نیز می شود. در حمایت از این استدلال، گزارشی ارائه شده است که نشان می دهد دانش‌آموزانی که شاهد خشونت بوده اند از نظر روانی تحت تأثیر قرار گرفته اند. جونز و همکاران (۲۰۰۸) اشاره کرده اند که مورد خشونت در مدارس تأثیر مضر بر بهزیستی دانش‌آموزان دارد و با احساس ناامنی، مشکلات درونی، درگیری بعدی در مدرسه، پیشرفت تحصیلی ضعیف و وقت گذرانی در ارتباط است. علاوه بر این، خشونت، پیشرفت علمی، جسمی و اجتماعی دانش‌آموزان را کند می کند و مانع رسیدن آنها به حداکثر توانایی خود می شود.

به منظور سنجش و ارزیابی خشونت معلم در برابر دانش‌آموزان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۶ ماده و ۵ بعد خشونت فیزیکی، خشونت جنسی، عیب جویی، تمسخر کردن و ستم کردن می‌باشد که از پژوهش معتبر پیشکین و همکاران (۲۰۱۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.