مقیاس خودکارآمدی مالتیپل اسکلروزیس (MSSS)

مقیاس خودکارآمدی مالتیپل اسکلروزیس (MSSS)

خودکارآمدی: خودکارآمدی به معنای توانایی ادراک شده‌ی فرد در انطباق با موقعیت‌های مشخص است و به قضاوت درباره‌ی توانایی آن‌ها در انجام دادن یک کار یا انطباق با یک موقعیت خاص مربوط است.

به منظور بررسی خودکارآمدی می توان از پرسشنامه مالتیپل اسکلروزیس (MSSS) که توسط ریجبی و همکاران در سال ۲۰۰۳ در کشور انگلستان تدوین شده است، استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۴ گویه و سه بعد استقلال و فعالیت، کنترل شخصی و نگرانی ها و علایق می‌باشد. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.