پرسشنامه رشد پس از سانحه – تدسچی و کالهون (۱۹۹۶)

پرسشنامه رشد پس از سانحه – تدسچی و کالهون (۱۹۹۶)

پرسشنامه رشد پس از سانحه توسط تدسچی و کالهون (۱۹۹۶) توسعه داده شده است و یک ابزار خودسنجی شامل ۲۱ ماده است. این پرسش‌نامه را برای ارزیابی پیامدهای مثبت تجربه شده توسط افرادی که ترومایی را تجربه کرده‌اند، ساخته شده است. فرد باید جواب های خود را در یک مقیاس لیکرت شش نقطه ای (۰= هیچ تغییری را تجربه نکردم تا ۵= تغییر خیلی زیادی را تجربه کردم) قرار دهد. این پرسش‌نامه شامل مؤلفه‌های امکانات یا شیوه‌های جدید، رابطه با دیگران، قدرت شخصی، ارزش زندگی و تغییرات روحی یا معنوی می‌باشد. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو مطالعه در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.