پرسشنامه رفتار مشارکت مشتری – چان و همکاران (۲۰۱۰)

پرسشنامه رفتار مشارکت مشتری – چان و همکاران (۲۰۱۰)

رفتار مشارکت مشتری: رفتار مشارکت مشتری به عنوان تمامی فعالیت های هیجانی و فیزیکی مشتری در مواجهه با خدمات تعریف می شود.

به منظور سنجش و ارزیابی رفتار مشارکتی مشتری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر چان و همکاران (۲۰۱۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.