مقیاس سه بعدی خرد (۳D-WS) – آردلت (۲۰۰۳)

مقیاس سه بعدی خرد (۳D-WS) – آردلت (۲۰۰۳)

مقیاس سه بعدی خرد (۳D-WS) : آردلت (۲۰۰۴)، بر این باور است که چنین مفهوم سازی درباره خردمندی از سوی پارادایم برلین بیشتر بر عملکردهای پیشرفته شناختی متمرکز است. او (برای مثال، آردلت، ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴) بر اساس هر دو موضع نظریه های تلویحی و تصریحی به تعریف خردمندی به عنوان ترکیبی از ویژگیهای شخصیتی با سه بعد گسترده شناختی، تأملی و عاطفی پرداخته است، که هر یک از آنها باید وجود داشته باشند تا یک فرد خردمند در نظر گرفته شود. بعد شناختی نشان دهنده میل به دانستن حقیقت و رسیدن به درک عمیق تری از زندگی، از جمله پذیرش وجوه متناقض ماهیت انسان، محدودیت های دانش، و غیر قابل پیش بینی بودن زندگی است. برای رسیدن به این فهم عمیقتر از واقعیت، فرد باید در ابتدا از طریق عمل خود- تأملی بر فاعلیت و تجلیات خود غلبه کند (یعنی تمایل به سرزنش کردن دیگران برای وضعیت خود). بعد تأملی نشان دهنده خودآزمایی، خود آگاهی، و توانایی مشاهده پدیده ها از زوایای مختلف است و بعد عاطفی به عنوان «عشق همدلانه و دلسوزانه برای دیگران» تعریف شده است که نگرشی همدلانه و مثبت، نسبت به دیگران است. از نظر آردلت، خردمندی کیفیتی از شخصیت است که در افراد خردمند وجود دارد. آردلت بر روی یک نوع ایده آل از شخص خردمند تأکید دارد و نه یک نوع ایده آل از دانش مرتبط با خردمندی. او معتقد است تا زمانی که افراد دوباره دانش مرتبط با خردمندی را از طریق تأمل بر تجربیات شخصی به خردمندی تبدیل نکنند، این مفهوم به صورت یک دانش نظری باقی می ماند و چنین تعریفی از خردمندی معنای چندانی ندارد، حتی اگر این دانش در سطوح بالایی در آثار فرهنگی باستانی وجود داشته باشد. دیدگاه سه بعدی آردلت با سنت های فلسفی و دینی شرقی که خردمندی را حاصل تلفیق ذهن و فضیلت در سطح شخصی می دانند، سازگار است. بنابراین، خردمندی حالتی ایده آل است که به ندرت ممکن است در واقعیت وجود داشته باشد.

آردلت (۲۰۰۴) بر این باور است که می توان خردمندی را به طور غیر مستقیم از طریق شاخص های شناختی، تأملی و عاطفی به عنوان عناصر ضروری متغیر نهفته خردمندی بررسی کرد. آردلت (۲۰۰۳) با پیروی از سنتهای کلاسیک ارزیابی شخصیت یک مقیاس خود گزارشی (مقیاس سه بعدی خردمندی؛ ۳D-WS) ارائه کرد که سه بعد خردمندی را می سنجد.

مقیاس سه بعدی خرد مبتنی بر مفهوم خرد کلیتون و بیرن (۱۹۸۰) است که آردلت در سال ۲۰۰۳ آن را طراحی کرده و دارای ۳۹ سوال است. در این مقیاس خرد به عنوان یک متغیر نهفته با شاخص های شناختی، ژرف نگری و عاطفی در نظرگرفته می شود. این سه بعد مستقل از یکدیگر نیستند. دو مقیاس ۵ درجه ای لیکرتی برای سنجش ماده ها استفاده می شود که هر کدام از ۱ تا ۵ (۱=کاملا موافقم تا ۵= کاملا موافقم و ۱= بسیار درست است تا ۵= اصلا درست نیست) دامنه دارند. تمام ماده ها به گونه ای نمره گذاری می شوند که نمرات بالاتر، وجود ویژگیهای شناختی، ژرف نگری و عاطفی خردمندی را قبل از محاسبه میانگین نمرات هر بعد به طورجداگانه نشان می دهد و میانگین سه بعد خردمندی، نشان دهنده نمره خردمندی فرد است. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.