مقیاس علائم سردرد – اکبری شایه (۱۳۹۱)

مقیاس علائم سردرد – اکبری شایه (۱۳۹۱)

به منظور سنجش علائم سردرد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴ گویه و ابعاد شدت درد، پریشان کنندگی درد، تعداد دفعات بروز سردرد و متوسط طول مدت سردرد می‌باشد که از پژوهش معتبر اکبری شایه (۱۳۹۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.