پرسشنامه رایگان فشار و سختی ادراک شده (RPE) – بورگ (۱۹۸۲)

پرسشنامه رایگان فشار و سختی ادراک شده (RPE) – بورگ (۱۹۸۲)

مقیاس فشار و سختی ادراک شده (RPE) یک مقیاس طبقه ای ۱۵ درجه ای جهت رتبه بندی فشار ادراک شده است، به عنوان راهنمای شدت تمرین استفاده می شود. در این روش افراد میزان درک خود از سخت بودن کاری را که انجام می دهند را بیان می کنند. از درجه بندی های RPE برای تعیین اینکه چه زمانی فرد به تحمل بیشینه‌اش دسترسی پیدا می کند، استفاده می شود. مشخص شده است که این شیوه مناسب ترین روش برای انتخاب شدت مناسب تمرین است و می تواند برای تکمیل برآوردهای ضربان قلب به کار برده شود.