مقیاس منزلتهای هویت تحصیلی – واز و ایزاکسون (۲۰۰۸)

مقیاس منزلتهای هویت تحصیلی – واز و ایزاکسون (۲۰۰۸)

هویت تحصیلی بازتابی از انواع شایستگی، خودمختاری، هدفمندی، باورهای کارآمدی و تجربه هیجان های رایجی است که نوجوانان در کلاس های درس با همسالان و معلمان خود دارند و مشخصه آن چگونه عمل کردن در عرصه های تحصیلی است. واز و ایزاکسون (۲۰۰۸) با پذیرش این پیش فرض که منزلت های هویت زمینه وابسته هستند، با در نظر گرفتن حیطه ی تحصیلی به عنوان یکی از حیطه های مهم زندگی، منزلت های چهارگانه هویت تحصیلی را ارائه کرده اند. از نظر واز و ایزاکسون (۲۰۰۸)، منزلت هویت تحصیلی سردرگم  به عدم اکتشاف یا تعهدی با اشاره دارد که اغلب همراه با تعلل در خصوص تصمیم هایی که مربوط به ارزش های تحصیلی است. در این افراد در خصوص تصمیم هایی که مربوط به ارزش های تحصیلی است، همواره دچار تعلل هستند. منزلت هویت تحصیلی دنباله رو  بیانگر تعهدات دانش آموز نسبت به ارزش ها و آرمان های تحصیلی است که از افراد مهم زندگی خود (مانند والدین و گروه مرجع) گرفته شده است. منزلت هویت تحصیلی دیررس  به زمان تردید تحصیلی یک دانش آموز اشاره دارد که برای رسیدن به نتیجه گیری درباره ارزش ها و اهداف تحصیلی تلاش می کند. از آنجایی که این افراد در کاوشگری به سر می برند، هنگامی که بایستی در زمینه های تحصیلی تصمیم بگیرند، اطلاعات خود را بسط داده و از آن بهره می گیرند. آخرین منزلت شکل گیری هویت تحصیلی، منزلت هویت تحصیلی موفق  است که به تعهد نسبت به مجموعه‌ای از ارزش های تحصیلی اشاره دارد که به دنبال دوره‌ای از کاوشگری شکل گرفته است.

به منظور سنجش منزلتهای هویت تحصیلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴۰ گویه و چهار خرده مقیاس هویت تحصیلی موفق، دیررس، دنباله رو و سر در گم می‌باشد که از پژوهش معتبر واز و ایزاکسون (۲۰۰۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۰ مورد تأیید قرار گرفته است.