مقیاس نمره گذاری اُتیسم گیلیام (گارز) – نسخه دوم

مقیاس نمره گذاری اُتیسم گیلیام (گارز) – نسخه دوم

مقیاس نمره گذاری اُتیسم گیلیام (۱۹۹۵) یا آزمون تشخیصی اُتیسم گلیام GARS (گارز) نسخه دوم شامل سه خرده مقیاس و هر خرده مقیاس شامل ۱۴ سؤال است. هر سؤال در طیف بین هیچ‌گاه = ۰، به ندرت = ۱، گاهی = ۲ و غالباً = ۳ به درجه بندی اختلال می‌پردازد. خرده مقیاس اول با سؤال‌های ۱ تا ۱۴ رفتارهای کلیشه‌ای، اختلال‌های حرکتی و رفتارهای عجیب و غریب را می‌سنجد. خرده مقیاس دوم با سؤال‌های ۱۵ تا ۲۸، بر ارتباط کلامی غیرکلامی تمرکز دارد. خرده مقیاس سوم با سؤالهای ۲۹ تا ۴۲ تعاملات اجتماعی را می‌سنجد. حداکثر نمره هر یک از چهار گروه ۴۲ و حداقل آن صفر و نمره‌های بالا گویای شدت اختلال و نمره های پایین گویای خفیف بودن آن است. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۱ مورد تأیید قرار گرفته است.