مقیاس نگرش به ازدواج (MAS) – براتن و روسن (۱۹۹۸)

مقیاس نگرش به ازدواج (MAS) – براتن و روسن (۱۹۹۸)

به منظور سنجش و ارزیابی نگرش به ازدواج در افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۳ گویه و ۴ بعد نگرش واقع گرایانه، ایده آل گرایانه، بدبینانه و خوش بینانه به ازدواج می‌باشد که از پژوهش معتبر براتن و روسن (۱۹۹۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.