مقیاس نگرش نسبت به سیگار کشیدن (MATS) – شور و همکاران (۲۰۰۰)

مقیاس نگرش نسبت به سیگار کشیدن (MATS) – شور و همکاران (۲۰۰۰)

به منظور ارزیابی نگرش نسبت به سیگار کشیدن می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۷ گویه و ابعاد رابطه با فرد سیگاری، محیط بدون دود و سالم، محدودیت و قوانین سیگار کشیدن می‌باشد که از پژوهش معتبر شور و همکاران (۲۰۰۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.