پرسشنامه همانند سازی سیستم های سازمانی – شائو (۲۰۱۹)

پرسشنامه همانند سازی سیستم های سازمانی – شائو (۲۰۱۹)

همانند سازی سیستم های سازمانی: همانند سازی سیستم های سازمانی یک فرآیند بهبود مستمر بلند مدت می باشد، که شامل مراحل پذیرش، پیاده سازی، همانندسازی و گسترش است (شائو، ۲۰۱۹).

به منظور سنجش و ارزیابی همانند سازی سیستم های سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه از پژوهش معتبر شائو (۲۰۱۹) استخراج شده‌ است. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۸ مورد تأیید قرار گرفته است.