پرسشنامه رایگان مهارت های برنامه ریزی درسی معلمان افشین (۱۳۹۳)

پرسشنامه رایگان مهارت های برنامه ریزی درسی معلمان افشین (۱۳۹۳)

به منظور ارزیابی مهارت­های برنامه­ ریزی درسی معلمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۷ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر افشین (۱۳۹۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه تأیید شده است.