پرسشنامه مهارت های حرفه ای مدیران مدارس (APSS) – عبادی و قائمی (۱۳۸۵)

پرسشنامه مهارت های حرفه ای مدیران مدارس (APSS) – عبادی و قائمی (۱۳۸۵)

مدیر آموزشی نقش حیاتی و حساسی در پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت دارد. مدیر باید ویژگی ها، توانایی ها و مهارت های خاصی داشته باشد تا بتوان با کمال اطمینان، کودکان، نوجوانان و جوانان را به دست او سپرد. او باید همه عوامل لازم و موثر در تربیت و اداره آموزشگاه را بشناسد و از همه مهمتر بداند که چگونه باید با آنها و بر روی آنها کار کند. دانش، آگاهی و مهارت های مدیر باید قبل از پرداختن به مدیریت در حدی باشد که نیاز به آزمایش و خطای مکرر نباشد. در بسیاری از شغل ها، آزمایش و خطا برای یادگیری و تجربه کردن مسائل زیان های غیرقابل جبران به دنبال ندارد، اما در تعلیم و تربیت و مدیریت آموزشی، هر آزمایش و خطایی زبان های بزرگی در پی خواهد داشت که بسیاری از آنها جبران ناپذیرند.

به منظور سنجش و ارزیابی مهارت های حرفه ای مدیران مدارس می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶۲ گویه و ابعاد مهارت های رهبری، ادراکی و انسانی، مهارت در مدیریت دانش آموزی و بهبود آموزش، مهارت های فنی می‌باشد که از پژوهش معتبر عبادی و قائمی (۱۳۸۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.