پرسشنامه موانع برقراری ارتباط مؤثر پرستار- بیمار

پرسشنامه موانع برقراری ارتباط مؤثر پرستار- بیمار

موانع برقراری ارتباط مؤثر پرستار- بیمار: ارتباط عبارت است از استفاده از کلمات و رفتارها برای ساختن، فرستادن و تفسیر پیام ها. ایجاد ارتباط امروزه به عنوان یک هنر در نظر گرفته شده است. یک بخش اساسی از رضایتمندی بیماران که به طور دایم در یافته های پژوهشی ظاهر می شود اهمیت ارتباط بیمار- درمانگر است. ارتباط در حرفه پرستاری نیز اهمیت به سزایی دارد و بخش اصلی از کارهای پرستاری است و بیماران تعامل با پرستاران را به عنوان اساس درمان خود می نگرند. ارتباط مؤثر ویژگی اساسی مراقبت های پرستاری است و در طول زمان به عنوان یک ضرورت در جهت گیری های بیمار مدار مورد توجه بوده است.

به منظور بررسی و ارزیابی دیدگاه پرستاران در خصوص موانع برقراری ارتباط مؤثر پرستار- بیمار می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۰ گویه و ابعاد عوامل فردی واجتماعی، ویژگی های شغلی، شرایط بالینی بیمار، عوامل محیطی می‌باشد که از پژوهش معتبر برازپردنجانی (۱۳۸۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.