پرسشنامه میلواکی برای انواع کندن پوست (MIDAS)

پرسشنامه میلواکی برای انواع کندن پوست (MIDAS)

اختلال کندن پوست در DSM5 در طبقه تشخیصی وسواس فکری – عملی و اختلالات مرتبط معرفی شده است. این اختلال با رفتار خود تخریبی پوست (کندن، خراشیدن و …) ناتوانی برای کنترل رفتار و ناراحتی قابل توجه مشخص می شود.

به منظور بررسی انواع اختلالات کندن پوست می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۲ گویه و ابعاد اتوماتیک و متمرکز کندن پوست می‌باشد که از پژوهش معتبر والتر و همکاران (۲۰۰۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.