نسخه کوتاه پرسشنامه آسیب کودکی برنستاین و همکاران (۱۹۹۴)

نسخه کوتاه پرسشنامه آسیب کودکی برنستاین و همکاران (۱۹۹۴)

این پرسشنامه توسط برنستاین و همکاران (۱۹۹۴) ساخته شده است و یک ابزار ۲۸ سوالی خود گزارش‌دهی گذشته نگر از تعیین سطوح بدرفتاری در کودکی در مقیاس ۵ درجه‌ای لیکرت، هرگز = ۱ تا همیشه = ۵ می‌باشد. پنج زیرمقیاس این پرسشنامه شامل آزار جنسی، آزار جسمی، آزار عاطفی، غفلت جسمانی و غفلت عاطفی اندازه‌گیری می‌شود. عبارت‌های ۲، ۵، ۷، ۱۳، ۱۹، ۲۶ و ۲۸ به صورت معکوس نمره‌گذاری می‌شوند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.