نسخه کوتاه فهرست پنج عامل بزرگ شخصیت جان و سریواستاوا (۱۹۹۹)

نسخه کوتاه فهرست پنج عامل بزرگ شخصیت جان و سریواستاوا (۱۹۹۹)

این نسخه توسط جان و سریواستاوا (۱۹۹۹) ساخته شد و صفات اصلی پنج عامل را از طریق عبارات کوتاه، اندازه‌گیری میکند و شامل ۱۰ سؤال با عبارات کوتاه است که روی یک مقیاس پنج درجه ای از کاملاً مخالف = ۱ تا کاملاً موافق = ۵ درجه‌بندی می‌شود. سؤالات به کمک اجماع نظر متخصصان و تحلیل‌های تجربی سؤال، برای دستیابی به صفات اصلی که به پنج عامل بزرگ شخصیت- روان‌رنجورخویی، برونگرایی، پذیرش، سازگاری و وظیفه‌شناسی اشاره می‌کند، انتخاب شدند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۸۸ مورد تأیید قرار گرفته است.