پرسشنامه نگرانی های دوره بارداری PDQ – آلدردیس و لین (۲۰۱۱)

پرسشنامه نگرانی های دوره بارداری PDQ – آلدردیس و لین (۲۰۱۱)

نگرانی های دوره بارداری: نگرانی مادر در بارداری و پریشانی مادر در پاسخ به استرس، ایجاد اضطراب در بارداری می کند. اضطراب و نگرانی یکی از مشکلات روان شناختی مادر باردار است. این اضطراب گاهی به عنوان یک مکانیزم طبیعی برای مقابله با نگرانی ذهنی مادر درباره ی بچه دار شدن تلقی می شود که می تواند مادر را برای بارداری و تغییرات همراه آن آماده سازد. اما نگرانی و اضطراب می تواند شکل بیماری به خود گرفته و چنان شدت یابد که بهداشت روانی مادر باردار را تحت تأثیر قرار دهد.

به منظور سنجش و ارزیابی اضطراب بارداری یا نگرانی های دوره بارداری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۲ گویه و سه عامل نگرانی از تولد نوزاد، نگرانی در مورد ظاهر جسمانی و نگرانی درمورد احساسات و روابط بین فردی می‌باشد که از پژوهش معتبر آلدردیس و لین (۲۰۱۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو مطالعه در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.