پرسشنامه باور، نگرش و رفتار مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات اینترنتی وولین و همکاران (۲۰۰۲)

پرسشنامه باور، نگرش و رفتار مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات اینترنتی وولین و همکاران (۲۰۰۲)

به منظور سنجش باور، نگرش و رفتار مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات اینترنتی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۱ گویه و ابعاد باور، نگرش و رفتار می‌باشد که از پژوهش معتبر وولین و همکاران (۲۰۰۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.