پرسشنامه نیاز به منحصر به فرد بودن مشتری – کومار و همکاران (۲۰۰۹)

پرسشنامه نیاز به منحصر به فرد بودن مشتری – کومار و همکاران (۲۰۰۹)

به منظور سنجش و ارزیابی نیاز به منحصر به فرد بودن مشتری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر کومار و همکاران (۲۰۰۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۸۹ مورد تأیید قرار گرفته است.