پرسشنامه همسوئی راهبردی سیستمهای اطلاعاتی و کسب و کار – شائو (۲۰۱۹)

پرسشنامه همسوئی راهبردی سیستمهای اطلاعاتی و کسب و کار – شائو (۲۰۱۹)

همسوئی راهبردی سیستمهای اطلاعاتی و کسب و کار: همسوئی راهبردی سیستم های اطلاعاتی و کسب و کار یک مفهوم مبهمی است که درک و اندازه گیری آن مشکل می باشد. همسوئی، بررسی همسانی استراتژی ها و ساختارهای سازمانی و استراتژی ها و ساختارهای فناوری اطلاعات با تمرکز بر روی مسائلی چون تناسب یا عدم تناسب جایگاه فناوری اطلاعات در سازمان، چگونگی و روابط موجود برای گزارشدهی در ساختار واحد فناوری اطلاعات، تمرکز یا عدم تمرکز خدمات فناوری اطلاعات و درک متقابل فناوری اطلاعات از کسب و کار و بالعکس است.

به منظور سنجش و ارزیابی همسوئی راهبردی سیستمهای اطلاعاتی و کسب و کار می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر شائو (۲۰۱۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۸ مورد تأیید قرار گرفته است.