پرسشنامه هوش عاطفی پترایدز و فارنهام

پرسشنامه هوش عاطفی پترایدز و فارنهام

پرسشنامه هوش عاطفی توسط پترایدز و فارنهام در سال ۲۰۰۱ و بر اساس الگوی ترکیبی هوش عاطفی ساخته شد. فرم اولیه این مقیاس دارای ۱۱۴ سوال و ۱۵ مقیاس است. اما فرم دیگر این پرسشنامه دارای ۳۰ گویه و چهار بعد درک و ارزیابی عواطف خود و دیگران، خوش بینی، خودآگاهی و مهارتهای اجتماعی است. روایی و پایایی این ابزار در دو پژوهش در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۸ مورد تأیید قرار گرفته است.