پرسشنامه وفاداری ورزشکاران به باشگاه های ورزشی – هلگسن و نسیت (۲۰۰۷)

پرسشنامه وفاداری ورزشکاران به باشگاه های ورزشی – هلگسن و نسیت (۲۰۰۷)

وفاداری به عنوان هدف نهایی بازاریابی رابطه ای به شمار می رود و حتی گاهی اوقات با مفهوم بازاریابی رابطه برابر تلقی می شود. در حقیقت هدف بلند مدت بازاریابی رابطه ای ایجاد و بهبود وفاداری است. در حوزه ورزش های باشگاهی در حقیقت وفاداری تعهد ورزشکار به باشگاه در مورد عقد قرارداد و ادامه همکاری به رغم داشتن پیشنهادها و شرایط مالی بهتر در آینده از سوی سایر باشگاه ها است. به عبارت دیگر، ورزشکار وفاداری خود را به ماندن در باشگاه بر رفتن با شرایط بهتر ترجیح می دهد.

به منظور سنجش و ارزیابی میزان وفاداری ورزشکاران به باشگاه های ورزشی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر هلگسن و نسیت (۲۰۰۷) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.