پرسشنامه پذیرش فناوری – ونکاتش و همکاران (۲۰۰۳)

پرسشنامه پذیرش فناوری – ونکاتش و همکاران (۲۰۰۳)

با گسترش استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی (فاوا) جهان درحال تغییر و تحول بزرگی است که از آن به عنوان عصر اطلاعات یاد می شود. پدیده فناوری اطلاعات هر چند از محیط های نظامی آغاز و به مراکز دانشگاهی منتقل شد، اما دیری نپایید که عرصه های اقتصادی، تجاری و حتی سیاسی کشورها را نیز با توسعه ی تجارت الکترونیک و ایجاد دولت الکترونیک و غیره متاثر ساخت. فناوری اطلاعات و ارتباطات مزایای بالقوه متعددی دارد و با افزایش فرآیند مبادله ی اطلاعات و کاهش هزینه ها به عنوان وسیله ای در جهت افزایش بهره وری، کارایی، رقابت انگیزی و رشد در همه ی حیطه-های فعالیت بشری مطرح است اما توسعه و استقرار این فناوری ها برای برخورداری از این مزایا کافی نیست، بلکه باید به وسیله کاربران پذیرفته شود و برای دستیابی به مزایای بالقوه فناوری باید پذیرش آن مد نظر قرار گیرد.

به منظور سنجش متغیر پذیرش فناوری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۳ گویه و پنج بعد سودمندی درک شده، سهولت درک شده، هنجار و فشار اجتماعی، ایجاد وجهه و پرستیژ و بعد شخصیت می‌باشد که از پژوهش معتبر ونکاتش و همکاران (۲۰۰۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۸ مورد تأیید قرار گرفته است.