پرسشنامه‌ رایگان عدالت زناشویی

پرسشنامه‌ رایگان عدالت زناشویی

به منظور بررسی عدالت زناشویی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. پرسشنامه محقق ساخته عدالت زناشویی ۲۶ سوالی است که این پرسشنامه اقتباسی از چهار پرسشنامه‌ی حدود فعالیت و نقش (مایکلز و همکاران، ۱۹۸۴)، ادراک انصاف بنجامین (۲۰۰۶)، ادراک عدالت و برابری در کارهای خانگی فریسکو و ویلیامز (۲۰۰۳) و پرسشنامه‌ی چند آیتمی ترامپسون و همکاران (۱۹۸۱) می‌باشد. این پرسشنامه که به صورت چند آیتمی ساخته شده‌ است دارای ۴ خرده مقیاس می‌باشد و در سوالات هر خرده مقیاس دو سری سوال که یکی سری مفهوم برابری و دیگری احساس عدالت را می‌سنجد آورده شده‌است. 

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.