پرسشنامه آرزوهای شغلی زنان (CAS) – گری و اوبرایان (۲۰۰۷)

پرسشنامه آرزوهای شغلی زنان (CAS) – گری و اوبرایان (۲۰۰۷)

به منظور سنجش و ارزیابی آرزوهای شغلی زنان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۸ گویه و دو بعد آرزوهای رهبری و موفقیت و آرزوهای آموزشی می‌باشد که از پژوهش معتبر گری و اوبرایان (۲۰۰۷) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۷ مورد تأیید قرار گرفته است.