پرسشنامه آشفتگی ذهنی (MWQ) – مرزک و همکاران (۲۰۱۳)

پرسشنامه آشفتگی ذهنی (MWQ) – مرزک و همکاران (۲۰۱۳)

آشفتگی ذهنی به عنوان درگیری فکر مربوط به موضوعی به غیر از تکلیف فعلی در حال انجام تعریف می شود.

به منظور سنجش آشفتگی ذهنی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر مرزک و همکاران (۲۰۱۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۸ مورد تأیید قرار گرفته است.