پرسشنامه آمادگی بدنی ادراک شده  PPFS – آبادی (۱۹۸۸)

پرسشنامه آمادگی بدنی ادراک شده PPFS – آبادی (۱۹۸۸)

به منظور سنجش آمادگی بدنی ادراک شده می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۲ گویه و ابعاد شرایط جسمانی، انعطاف پذیری عضلانی، شرایط عضلانی  و ترکیب بدنی می‌باشد که از پژوهش معتبر آبادی (۱۹۸۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۸۸ مورد تأیید قرار گرفته است.