پرسشنامه آمادگی تحصیلی متروپالیتن

پرسشنامه آمادگی تحصیلی متروپالیتن

پیشرفت دانش آموزان در کلاس های ابتدایی تا حدود زیادی منوط به آمادگی آنان برای یادگیری و تدارکاتی است که مدارس برای میزان این آمادگی فراهم می‌سازند. مهمترین عواملی که به آمادگی دانش آموزان در بدو ورود به مدرسه کمک می‌نمایند عبارتند از استعداد و پیشرفت های زبان شناختی، ادراک دیداری و شنیداری، هماهنگی عضلانی و مهارت های حرکتی، آشنایی با اعداد و توانایی اجرای دستورات و دقت و توجه در کارهای گروهی.

مراحل پیشرفت شاگردان در این مهارت ها به عوامل متعددی بستگی دارد، از قبیل هوش، زمینۀ خانوادگی، سلامت و وضعیت جسمانی، میزان بلوغ هیجانی، سازگاری اجتماعی و زمینۀ کلی تجربه هایی که دانش آموز اندوخته است.

آزمون آمادگی متروپالیتن برای ارزیابی تکامل این مهارت ها و توانائی ها و سنجش میزان آمادگی دانش آموزانی است که برای اولین بار به مدرسه می‌روند. این آزمون برای نوآموزانی که در انتهای دوران پیش دبستانی و ابتدای ورود به دبستان قرار دارند تدوین شده است و زمینه ای سریع، راحت و قابل اطمینان برای طبقه بندی اولیه دانش آموزان فراهم می‌آورد که با استفاده از آن معلمان می‌توانند تعلیمات خود را به شکل مؤثرتری در اختیار نو آموزان قرار دهند. آزمون متروپالیتن به منظور سنجش کار آیی برنامه های مهد کودک تدوین نشده است اما کاملاً منطقی است که یک مهد کودک خوب می‌می تواند در پرورش برخی از توانائی هایی که در این آزمون از آنها صحبت می‌شود سهم بسزایی داشته باشد.

به منظور سنجش آمادگی تحصیلی می توان از پرسشنامه آمادگی تحصیلی متروپالیتن استفاده کرد. این آزمون دارای شش خرده آزمون در قالب ۱۰۲ سوال و یک خرده آزمون اختیاری می‌باشد.