پرسشنامه اثربخشی چرخش شغلی – دلپسند (۱۳۸۹)

پرسشنامه اثربخشی چرخش شغلی – دلپسند (۱۳۸۹)

چرخش شغلی به عنوان روشی از طراحی شغلی در نظر گرفته می شود که کارمندان مهارتهای شغلی را از بخشهای مختلف یاد می گیرند و خستگی ناشی از وظایف شغلی تکراری را با ایجاد تغییر در وظایف برطرف می کنند.

به منظور ارزیابی اثربخشی چرخش شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۱ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر دلپسند (۱۳۸۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه تأیید شده است.