پرسشنامه اجرای مدیریت زنجیره تامین – منتزر و همکاران (۲۰۰۱)

پرسشنامه اجرای مدیریت زنجیره تامین – منتزر و همکاران (۲۰۰۱)

به منظور سنجش و ارزیابی اجرای مدیریت زنجیره تامین می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر منتزر و همکاران (۲۰۰۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.