پرسشنامه احساس انسجام – فلنسبرگ و همکاران (۲۰۰۶)

پرسشنامه احساس انسجام – فلنسبرگ و همکاران (۲۰۰۶)

آنتونوسکی احساس انسجام را به عنوان یک جهت گیری کلی و جامع و یک نوع احساس اطمینان از اینکه وقایع زندگی قابل درک است توصیف نمود. شخص اطمینان دارد منابعی برای مقابله با مقتضیات این وقایع در اختیار دارد. چنین وقایعی از نظر شخص معنادار بوده و ارزش کار و تلاش دارد.

به منظور سنجش و ارزیابی احساس انسجام می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۵ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر فلنسبرگ و همکاران (۲۰۰۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۰ مورد تأیید قرار گرفته است.