پرسشنامه احساس شرم – اندرو و همکاران (۲۰۰۲)

پرسشنامه احساس شرم – اندرو و همکاران (۲۰۰۲)

احساس شرم: پاسخی به دیدگاه منفی احساس اشتباه که افراد از خود بروز میدهند. شرم احساس خجالت از مردم بابت انجام کار اشتباهی است که انجام شده است.

به منظور سنجش و ارزیابی احساس شرم می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۷ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر اندرو و همکاران (۲۰۰۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.