پرسشنامه احساس گناه موشر RMGI

پرسشنامه احساس گناه موشر RMGI

احساس گناه در رابطه با مسائل جنسی از عوامل مؤثر بر میل جنسی می باشد. احساس گناه مربوط به نیازها و رفتارهای جنسی، جنبه های مختلف زندگی شخص، روابط بین شخصی و در راس آنها روابط زوجین را تحت تأثیر قرار میدهد. افرادی که احساس گناه می کنند نگران این هستند که قوانین اخلاقی خود را زیر پا بگذارند و وقتی درگیر یک رفتار جنسی می شوند احساس بدی پیدا می کنند. بازخورد افراد در مورد مسائل جنسی، از جمله احساس گناه جنسی، یکی از دلایل شایع عدم رضایت جنسی و شکل گیری مشکلات جنسی در آنهاست. وجود چنین بازخوردهایی منجر به مشکلاتی مانند زود انزالی و ناتوانی جنسی در مردها و کم میلی جنسی و ناتوانی در تجربه ارگاسم در زنان می شود. احساس گناه در مورد مسائل جنسی در چارچوب زندگی مشترک، بازداری و سرکوب احساسات جنسی را نیز در پی دارد و باعث می شود افراد به شیوهای اجتنابی با مسائل جنسی برخورد کنند سبک اجتنابی این افراد، فرصتهای معمول آموزش مسائل جنسی را از آنها در مراحل مختلف زندگی سلب می کند.

به منظور سنجش و ارزیابی احساس گناه جنسی می توان از مقیاس تجدید نظر شده احساس گناه جنسی استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵۰ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر موشر (۱۹۹۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۸۹ مورد تأیید قرار گرفته است.