پرسشنامه احساس گناه مصرف کننده – سینتیوس و لوناردو (۲۰۱۶)

پرسشنامه احساس گناه مصرف کننده – سینتیوس و لوناردو (۲۰۱۶)

احساس گناه مصرف کننده: احساس گناه مصرف کننده احساسی است که از شناخت یک فرد از شکست به دست می آید، چه این مسئله واقعی باشد و یا اینکه این شکست در تصور یک فرد صورت گرفته باشد. در این احساس استانداردهای اخلاقی، اجتماعی و شخصی در زمینه مصرف درونی می شود و یا به شکل کلی نقص می گردد. احساس گناه احساس خودآگاه منفی است که مبتنی است بر حس خودآگاهی و خودارزیابی. یک مصرف کننده خودآگاه و منطقی موقعیت را ارزیابی می کند، مانند پذیرفتن اشتباهات، و از این طریق احساس گناه خویش را به شکل کاربردی نمایان می سازد. به عبارت دیگر، احساس گناه می تواند در انزوای زمینه های اجتماعی به وقوع بپیوندد. این احساس تا حد قابل توجهی از ارزیابی اجتماعی به دست می آید.

به منظور سنجش و ارزیابی احساس گناه مصرف کننده می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر سینتیوس و لوناردو (۲۰۱۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.