پرسشنامه اختلال استرس پس از آسیب فوآ و همکاران (۱۹۹۳)

پرسشنامه اختلال استرس پس از آسیب فوآ و همکاران (۱۹۹۳)

این مقیاس توسط فوآ و همکاران (۱۹۹۳) برای سنجش اختلال استرس پس از آسیب ساخته شده است. این مقیاس ۱۷ ماده‌ای شدت هر یک از نشانگان اختلال استرس پس از آسیب را در DSM-VI-R بر روی یک طیف لیکرت ۴ درجه‌ای اندازه‌گیری می‌کند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.