پرسشنامه اخلاق ترافیک شهروندی – نیکبخت (۱۳۹۴)

پرسشنامه اخلاق ترافیک شهروندی – نیکبخت (۱۳۹۴)

اخلاق ترافیک شهروندی: اخلاق شهروندی همان مسئولیت و تعهدی است که فرد به عنوان شهروند نسبت به جامعه و اعضاء آن دارد و بنابر هنجارها و قواعد رسمی جامعه تعریف می شوند. به عبارت دیگر وظایفی که شهروندان نسبت به نهادهای اجتماعی و یا سایر شهروندان دارند به عنوان اخلاق شهروندی مطرح می شود. اخلاق شهروندی تعهدات عمومی است که در قالب رفتارهای اجتماعی شکل می گیرد. به عبارت دیگر اخلاق شهروندی شامل وظایفی است که شهروندان در یک شهر، نسبت به نهادهای اجتماعی و یا سایر شهروندان دارند. وظیفه شناسی، مسئولیت پذیری در شهر، قانونمندی و هنجارپذیری از مهم ترین واژگان و مفاهیمی می باشند که در راستای مفهوم اخلاق شهروندی به آنها پرداخته می شود. برای بررسی اخلاق شهروندی، شاخص هایی چون مسئولیت مدنی، حقوق شهروندی، مشارکت مدنی و همکاری و تعاون جمعی را می توان نام برد. اخلاق ترافیک شهروندان میزان تعهد و پایبندی افراد به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از طرف رانندگان و شهروندان می باشد. هر قدر سطح این اخلاق بالاتر باشد، میزان رعایت قوانین از طرف رانندگان نیز بیشتر می شود و این امر می تواند کمک شایانی در کاهش حجم ترافیک شهری داشته باشد.

به منظور سنجش اخلاق ترافیک شهروندی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵۴ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر نیکبخت (۱۳۹۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.