پرسشنامه ادراک از روابط معلم – دانش آموز – بلمونت و همکاران (۱۹۹۲) – ۲۴ گویه ای

پرسشنامه ادراک از روابط معلم – دانش آموز – بلمونت و همکاران (۱۹۹۲) – ۲۴ گویه ای

به منظور اندازه گیری ابعاد ادراک از روابط معلم – دانش آموز می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۴ گویه و سه بعد خودمختاری ادراک شده، ساختار ادراک شده و درگیری ادراک شده می‌باشد که از پژوهش معتبر بلمونت و همکاران (۱۹۹۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۴۰۰ مورد تأیید قرار گرفته است.