پرسشنامه ادراک از پویایی محیط – بارالس مولینا و همکاران (۲۰۱۰)

پرسشنامه ادراک از پویایی محیط – بارالس مولینا و همکاران (۲۰۱۰)

اصولاً تصمیم گیری‏ های مدیریت بر پایه ادراک آن‏ها از محیط صورت می‏ پذیرد نه آنچه که واقعاً در محیط وجود دارد. لذا ادراک مدیران از نیاز به تغییر به نوعی از آگاهی و درک این مدیران از محیط بیرونی و سایر محرک‏ های درونی شامل درک آن‏ها از کارایی و انگیزه ‏های پرسنل برای اثرگذاری در طول تغییر، شکل می‏ گیرد.

به منظور ارزیابی میزان ادراک از پویایی محیط سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر بارالس مولینا و همکاران (۲۰۱۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.