پرسشنامه ادراک بیماری – بردبنت و همکاران (۲۰۰۶)

پرسشنامه ادراک بیماری – بردبنت و همکاران (۲۰۰۶)

به منظور سنجش ادراک بیماری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۹ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر بردبنت و همکاران (۲۰۰۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.