پرسشنامه رایگان ارتباطات بازاریابی یکپارچه – لی و پارک (۲۰۰۷)

پرسشنامه رایگان ارتباطات بازاریابی یکپارچه – لی و پارک (۲۰۰۷)

ارتباطات یکپارچه بازاریابی[۱] نشان‌دهنده تجمع تمامی اجزای آمیخته بازاریابی برند است که ترویج مبادلات را از طریق ایجاد معانی مشترک با ذی‌نفعان برند تقویت می‌کند (دانکن و اُرسلوت، ۲۰۰۸). این نوع ارتباطات، به مدیران بازاریابی توصیه می‌کند که با در اولویت قراردادن تمرکز خود بر ترجیحات و الگوهای خرید مشتری، از طریق آمیخته‌ای از روش‌های ارتباطی جذاب و قابل اعتماد، مشتری را در معرض محصولات و خدمات دلخواه و نیازهای او قرار دهند. در این دیدگاه، ارتباطات یکپارچۀ بازاریابی طراحی شده است تا تمامی مؤلفه‌های بازاریابی و ارتباطات برند را در قالب فرایندی یکپارچه، معنادار و سنجش‌پذیر برای ارزیابی کارایی و اثربخشی گرد هم آورد؛ درنتیجه، ارتباطات یکپارچۀ بازاریابی انسجام تمامی فعالیت‌های ارتباطی برند را در قالب چهارچوبی ارتباطی در تمام سطوح شرکت تشویق می‌کند.

به منظور بررسی ارتباطات بازاریابی یکپارچه از ابعاد مختلف می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۸ گویه و ابعاد ارتباطات واحد برای پیام و تصویر ثابت، ارتباطات متفاوت با گروه های مختلف مشتریان، ارتباطات مبتنی بر پایگاه داده برای حاصل شدن نتیجه های مناسب و تقویت ارتباطات با مشتریان فعلی می‌باشد که از پژوهش معتبر لی و پارک (۲۰۰۷) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۹ مورد تأیید قرار گرفته است.

[۱] Integrated marketing communication