پرسشنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی – سیرک و همکاران(۲۰۱۴)

پرسشنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی – سیرک و همکاران(۲۰۱۴)

ارتباطات یکپارچه بازاریابی: ارتباطات یکپارچه بازاریابی و یا ارتباطات منسجم بازاریابی یکی از مفاهیمی است که در مدیریت استراتژیک بازاریابی و نیز در برنامه‌ریزی بازار به کار می‌رود و منظور از آن یکپارچه‌سازی در رابطه با مشتریان و دیگر ذینفعان می‌باشد تا این اطمینان حاصل گردد که‌ این فعالیت‌ها به صورت ایزوله عملکرده و همگی در راستای اهداف از پیش تعیین شده در چشم‌انداز و ماموریت سازمان باشند. عناصر پنجگانه ‌ارتباطات بازاریابی عبارتند از: تبلیغات رسانه‌ ای، پیشبرد فروش، روابط عمومی، فروش حضوری، بازاریابی مستقیم.

  • بازاریابی مستقیم: نوعی از بازاریابی است که مستقیما با مشتری مشکوک ارتباط برقرار می‌شود در این روش افرادی که بازاریابی می‌شوند مستقیما از بازار هدف انتخاب می‌شوند.
  • پیشبرد فروش: تبلیغات پیشبرد فروش از تعداد زیادی ابزارهای محرک کوتاه مدت نظیر کوین کالاهای ویژه، جوایز و تخفیفات خرید تشکیل می‌شود و هدف از آن، ترغیب مصرف‌کنندگان، فروشندگان و واسطه‌های فروش کالا شرکت است. رشد هزینه‌های مربوط به تبلیغات پیشبرد فروش در سال‌های اخیر به مراتب بیش از رشد هزینه‌های تبلیغاتی خیر شخصی بوده ‌است. تبلیغات پیشبرد فروش، مستلزم تعیین اهداف تبلیغات پیشبرد فروش، انتخاب ابزار، تهیه برنامه، پیش آزمون و رای برنامه تبلیغات پیشبرد فروش و ارزیابی نتایج حاصله‌ است.
  • روابط عمومی: مجموعه‌ای اقدامات و کوشش‌های حساب شده‌ای است که ‌هر سازمان برای برقراری ارتباط موثر و هدفمند با گروه‌هایی که با سازمان در ارتباطند، انجام می‌دهد.
  • فروش حضوری: فرآیند فروش حضوری مجموعه‌ای از عملیات منطقی است که فرشندگان هنگام ارتباط با مشتری انجام می‌دهد.
  • تبلیغات رسانه‌ای: به مجموعه تبیلغاتی که توسط سازه‌های جمعی، گروهی، عمومی و … انجام می‌گردد.

به منظور سنجش و ارزیابی ارتباطات یکپارچه بازاریابی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۷ گویه و مولفه های روابط عمومی، فروش حضوری، بازاریابی مستقیم، پیشبرد فروش، تبلیغات رسانه ای می‌باشد که از پژوهش معتبر سیرک و همکاران (۲۰۱۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.