پرسشنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی – لوکستون و همکاران (۲۰۱۵)

پرسشنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی – لوکستون و همکاران (۲۰۱۵)

ارتباطات یکپارچه بازاریابی نشان­دهنده تجمع تمامی اجزای آمیخته بازاریابی برند است که ترویج مبادلات را از طریق ایجاد معانی مشترک با ذی­نفعان برند تقویت می­کند. این نوع ارتباطات، به مدیران بازاریابی توصیه می‌کند که با در اولویت قراردادن تمرکز خود بر ترجیحات و الگوهای خرید مشتری، از طریق آمیخته‌ای از روش‌های ارتباطی جذاب و قابل اعتماد، مشتری را در معرض محصولات و خدمات دلخواه و نیازهای او قرار دهند. در این دیدگاه، ارتباطات یکپارچۀ بازاریابی طراحی شده است تا تمامی مؤلفه‌های بازاریابی و ارتباطات برند را در قالب فرایندی یکپارچه، معنادار و سنجش­پذیر برای ارزیابی کارایی و اثربخشی گرد هم آورد؛ درنتیجه، ارتباطات یکپارچۀ بازاریابی انسجام تمامی فعالیت‌های ارتباطی برند را در قالب چهارچوبی ارتباطی در تمام سطوح شرکت تشویق می‌کند.

به منظور سنجش و ارزیابی ارتباطات یکپارچه بازاریابی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۲ گویه می‌باشد که از منبع معتبر لوکستون و همکاران (۲۰۱۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهشی در سال ۱۳۹۸ مورد تأیید قرار گرفت.