پرسشنامه ارجحیت شخصی – ادواردز (۱۹۵۹)

پرسشنامه ارجحیت شخصی – ادواردز (۱۹۵۹)

پرسشنامه ارجحیت شخصی توسط ادواردز (۱۹۵۹) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۲۶ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد. روایی و پایایی این پرسشنامه در سه مطالعه در سال های ۱۳۶۷، ۱۳۷۵ و ۱۳۸۹ مورد تأیید قرار گرفته است.