پرسشنامه ارزشیابی ادراک شده – الخروصی (۲۰۰۹) – ۱۶ گویه ای

پرسشنامه ارزشیابی ادراک شده – الخروصی (۲۰۰۹) – ۱۶ گویه ای

مفهوم ارزشیابی کلاسی اولین بار توسط استیگینس و کاکلین (۱۹۹۲) به عنوان نتیجه مشاهدات شان از شیوه های ارزیابی چهار معلم معرفی شد. طبق نظر استیگینس و کانکلین محیط ارزشیابی کلاس هشت عنصر کلیدی را شامل میشود که اهداف ارزشیابی، روش های ارزشیابی، معیار برای انتخاب روش های ارزشیابی، کیفیت ارزشیابی، بازخورد درباره نتایج ارزشیابی، ادراک و پیش زمینه ارزشیابی معلم، ادراک معلم از دانش آموزان و سیاست ارزشیابی را شامل می شود. روشهایی که دانش آموزان ارزشیابی میشوند، یکی از برجسته ترین عوامل کلاسی است که میتواند بر انگیزش دانش آموزان تأثیر بگذارد. شیوه‌های ارزشیابی شامل استانداردها، معیارها، روشها و محتوای ارزشیابی می شود. باندی و باندی (۲۰۰۳) اظهار میدارند ارزشیابی باید به صورت صحیح و منطقی طراحی و اجرا گردد تانتایج قابل اتکاء و مؤثرتری را فراهم سازد. در صورتی ارزشیابی به طور صحیح و منطقی صورت می پذیرد که زمینه مناسبی را جهت سنجش همه جانبه تجارب متنوع گروه کثیری از دانش آموزان فراهم آورد و به گونه ای سازماندهی گردد که با اهداف آموزشی انطباق یابد و راهکارهای مناسبی را برای افزایش کیفیت یادگیری و روش های آموزشی مناسب ارائه نماید. ادراک محیط ارزشیابی کلاسی بخش مهمی از جو روانشناختی کلاس و روشی است که معلمان انتظاراتشان را به دانش آموزان انتقال داده و به آنها بازخورد میدهند که چگونه این انتظارات توسط آنها برآورده شده است.

در واقع؛ ادراک ساختار ارزشیابی جزئی از ساختار کلاسی است و مانند ادراک ساختار کلاسی میتواند در دو نوع ادراک ساختار ارزشیابی تبحری و عملکردی مورد توجه قرار گیرد. محیط ارزشیابی تبحری به فضایی مربوط است که دانش آموزان تکالیف ارزشیابی را با چالش انگیزی متوسط، استانداردها و معیارهای ارزشیابی روشن، بازخوردهای ارزیابی را دارای اطلاعات آموزنده و اینکه فرصتی برای بهبود عملکرد دارند، ادراک می کنند. در مقابل محیط ارزشیابی عملکرد محور به فضایی مربوط میشود که دانشآموزان تکالیف ارزشیابی را مشکل ادراک می کنند، به نمره اهمیت بیشتری از یادگیری داده میشود و این که شیوه های ارزشیابی مقایسه های اجتماعی را برجسته میکنند.

به منظور سنجش ارزشیابی ادراک شده توسط دانش آموزان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۶ گویه و دو بعد ادراک ارزشیابی یادگیری محور و ادراک ارزشیابی عملکرد محور می‌باشد که از پژوهش معتبر الخروصی (۲۰۰۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.