پرسشنامه ارزش ارتباطی مشتری – چن و چن (۲۰۱۷)

پرسشنامه ارزش ارتباطی مشتری – چن و چن (۲۰۱۷)

ارزش ارتباطی مشتری، یعنی زمانی که مشتری برای خرید اقدام می کند، نسب به قبل از آن، حال بهتری داشته باشد. این ارزش نتیجه ارتباط بین مشتری و کارکنانی است که به وی خدمتی ارائه می دهند، در واقع ارزش ارتباطی مشتری به احساسی که مشتری از ارتباط با کارکنان کسب می کند اشاره دارد.

به منظور سنجش ارزش ارتباطی مشتری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر چن و چن (۲۰۱۷) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۸ مورد تأیید قرار گرفته است.