پرسشنامه ارزش خرید – گریفین و همکاران (۲۰۰۰)

پرسشنامه ارزش خرید – گریفین و همکاران (۲۰۰۰)

ارزش خرید شامل تمام فاکتورهای کمی و کیفی، عینی و ذهنی است که تجربه خرید کامل را در بر دارد. از دید گریفین و هکاران (۲۰۰۰) ارزش خرید شامل دو بعد ارزش خرید منفعت گرایانه و ارزش خرید لذت گرا می باشد.

  • ارزش خرید منفعتگرایانه، منافع سودمند و اساسی را منعکس ساخته و به عنوان جنبه تکلیف گراو وظیفه ای و شناختی در تجربه خرید، مشاهده می شود. مصرف کننده ارزش خرید فایده باور را به وسیله خرید محصولات ضروری دریافت میکند.
  • ارزش لذتگرا بیشتر از لذت و شادی ریشه می گیرد تا انجام وظیفه و حاکی از سرگرمی و ارزش احساسی است. خریدارانی که از کشف کالاها و فروشگاه های جدید لذت می برند برای فرار از خرید به دنبال ارزش لذت بخشی در فروشگاه هادر تجربه خریدخود هستند. ارزش لذتگرا با جنبه های هیجانی ازتجربه خرید گره میخورد.

به منظور سنجش و ارزیابی ارزش خرید از دید مشتری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۴ گویه و دو بعد ارزش خرید منفعت گرایانه و ارزش خرید لذت گرا می‌باشد که از پژوهش معتبر گریفین و همکاران (۲۰۰۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.